Biodivers®

Natuurzadenmengsels

Biodivers acht het, gelet op de ontwikkelingen binnen Nederland, noodzakelijk dat er maatregelen worden genomen om de biodiversiteit van de hier nog aanwezige inheemse wilde planten in stand te houden en te bevorderen. Haar bijdrage aan de instandhouding en verdere verspreiding van soorten planten (en als gevolg daarvan ook weer diersoorten) bestaat uit het verzamelen van inheemse zaden en deze vervolgens weer uit te zetten door verkoop aan onder andere terreinbeheerders, overheden, landgoedeigenaren en particulieren. Door het landschap verantwoord te beheren zal de natuur beter tot haar recht komen. Alleen door een goede wisselwerking tussen mens en natuur, respect voor en een gedegen kennis van de natuur, worden nieuwe kansen gecreëerd voor mens en natuur.

Biodivers is leverancier van natuurzaden van inheemse plantensoorten. Door gebruik te maken van onder andere overproductie van zaad in natuurterreinen kan de inheemse flora zich ook in geschikte milieus buiten deze natuurterreinen vestigen.

Biodivers levert aan terreinbeheerders en -eigenaren die een zo natuurlijk mogelijke vegetatie wensen. Met de natuurzadenmengsels kan in relatief korte tijd een complete, natuurlijke vegetatie worden ontwikkeld, waardoor niet alleen tijd wordt gewonnen, maar ook ongewenste, overgangs- of pioniersvegetaties worden voorkomen. Gekozen kan worden voor een standaardmengsel dan wel voor een mengsel dat in overleg wordt samengesteld voor een specifieke situatie, doelstelling of functie. Te denken valt aan zaadmengsels voor bermen, dijken, natuurvriendelijke oevers, akkerranden, golfbanen, landgoederen en mengsels voor projecten in het kader van diverse subsidieregelingen.